Econometrics by example

Econometrics by example

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

(Gujarati: Econometrics by example, 2011)1

Người dịch và diễn giải: Phùng Thanh Bình


1 Hiện nay đã có ấn bản mới (lần 2, năm 2015). Dữ liệu của phiên bản 2011: https://www.macmillanihe.com/companion/Gujarati-Econometrics-By-Example/student-zone/

Course Content

Expand All