Chương 10

Phụ lục

Xác suất tích lũy của mô hình logit có thể được viết lại như sau [từ phương trình (10.4)]:                                                        (1) Một biểu thức tương tự cho xác suất […]

By VNP |
DETAIL

10.5 Tóm tắt và kết luận

Trong chương 9, chúng ta đã thảo luận mô hình logit đa thức cũng như mô hình logit có điều kiện, và trong chương này chúng ta đã thảo luận mô hình logit thứ bậc. Đây là các mô hình của các biến phụ thuộc rời rạc, nhưng mỗi mô hình có các đặc điểm […]

By VNP |
DETAIL

10.4 Hạn chế của mô hình tỷ lệ khả dĩ

Hạn chế của mô hình tỷ lệ khả dĩ15 Tóm tắt lại, mô hình tỷ lệ khả dĩ ước lượng một phương trình cho tất cả các mức của biến phụ thuộc, nên khác biệt duy nhất là ở các hệ số cắt của chúng (các điểm ngắt). Đó là lý do tại sao chúng […]

By VNP |
DETAIL

10.3 Ví dụ minh họa: thái độ đối với các bà mẹ đang làm việc

Ví dụ minh họa: thái độ đối với các bà mẹ đang làm việc10 Thăm dò tổng quát xã hội (General Social Survey) năm 1977 và 1989 đã hỏi những người trả lời để đánh giá phát biểu sau đây: Một người mẹ đang làm việc có thể thiết lập mối quan hệ ấm áp […]

By VNP |
DETAIL

10.2 Ước lượng mô hình logit thứ bậc (OLM)

Phương pháp ước lượng, giống như trong tất cả các mô hình hồi quy đa thức, là theo phương pháp hợp lý tối đa. Nguyên tắc ước lượng cơ bản thì đơn giản: chúng ta muốn ước lượng:                  (10.3) Nghĩa là, phương trình (10.3) đưa ra xác […]

By VNP |
DETAIL

10.1 Các mô hình đa thứ theo thứ bậc (OMM)

Giả sử chúng ta có mô hình sau đây:                                          (10.1)     Trong đó, Y* là không quan sát được, các Xs là các biến giải thích, và ui là hạng nhiễu. Y* thường được […]

By VNP |
DETAIL