Chương 12

12.5 Tóm tắt và kết luận

Trong chương này chúng ta đã thảo luận mô hình hồi quy Poisson, mô hình thường được sử dụng để mô hình hóa dữ liệu số đếm. Mô hình hồi quy Poisson dựa trên phân phối xác suất Poisson. Một tính chất duy nhất của phân phối Pisson là trung bình và phương sai của […]

By VNP |
DETAIL

12.4 Mô hình hồi quy nhị thức âm (NBRM)

Giả định bằng nhau giữa trung bình và phương sai của một biến ngẫu nhiên theo phân phối Poisson là một hạn chế chính của mô hình hồi quy Poisson. Đối với NBPD, chúng ta có thể thấy rằng: ; μ>0, r >0                          […]

By VNP |
DETAIL

12.3 Hạn chế của mô hình Poisson

Các kết quả hồi quy Poisson về bằng phát minh và chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển được cho trong Bảng 12.4 không nên được chấp nhận ở giá trị bên ngoài (face value). Các sai số chuẩn của các hệ số ước lượng được cho trong bảng đó là hợp lý chỉ […]

By VNP |
DETAIL

12.1 Ví dụ minh họa

Trước khi thảo luận các cơ chế của PRM, chúng ta hãy xem xét một ví dụ cụ thể. Số bằng phát minh và chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển Một chủ đề rất được quan tâm bởi nhiều sinh viên khi học môn tổ chức ngành (industrial organization) là bản chất của […]

By VNP |
DETAIL