Chương 17

17.11 Tóm tắt và kết luận

Các mô hình hồi quy dữ liệu bảng được dựa trên dữ liệu bảng, đó là các quan sát cùng các đơn vị chéo hoặc cá nhân, qua nhiều giai đoạn thời gian. Dữ liệu bảng có nhiều ưu điểm hơn dữ liệu chéo hoặc dữ liệu chuỗi thời gian thuần túy. Các ưu điểm […]

By VNP |
DETAIL

17.10 Các hồi quy dữ liệu bảng: Một số nhận xét sau cùng

Như đã lưu ý ở lúc đầu, chủ đề mô hình dữ liệu bảng là khá rộng và phức tạp. Chúng ta chỉ mới thảo luận qua loa ở bề mặt của chủ đề này. Trong nhiều chủ đề mà chúng ta chưa thảo luận kỹ, có thể được đề cập sau đây: Kiểm định […]

By VNP |
DETAIL

17.9 Các tính chất của các ước lượng khác nhau

Các tính chất của các ước lượng khác nhau15 Trong chương này, chúng ta đã thảo luận một số phương pháp ước lượng các mô hình dữ liệu bảng (dạng tuyến tính), chẳng hạn như các ước lượng gộp, các ước lượng ảnh hưởng cố định (cả LSDV và ước lượng trong nhóm), và ảnh […]

By VNP |
DETAIL

17.8 Mô hình ảnh hưởng cố định và mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên

So sánh các ước lượng ảnh hưởng cố định được trình bày trong Bảng 17.3 và các ước lượng được trình bày trong Bảng 17.6, bạn sẽ thấy các khác biệt đáng kể giữa chúng. Vậy mô hình nào tốt hơn trong ví dụ hiện tại: các ảnh hưởng cố định hay các ảnh hưởng […]

By VNP |
DETAIL

17.7 Mô hình các ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) hoặc mô hình các thành phần sai số (ECM)

Trong mô hình các ảnh hưởng cố định, chúng ta giả định rằng hệ số đặc thù cá nhân B1i là cố định cho mỗi chủ thể, nghĩa là, nó không đổi qua thời gian. Trong mô hình các ảnh hưởng ngẫu nhiên (random effects model), chúng ta giả định rằng B1i là một biến […]

By VNP |
DETAIL

17.6 Ước lượng ảnh hưởng cố định trong nhóm (WG)

Vì mô hình LSDV có thể liên quan đến việc ước lượng nhiều hệ số, một cách để loại bỏ ảnh hưởng cố định trong B1i trong phương trình (17.2) là thể hiện trong cả biến phụ thuộc và các biến giải thích trong phương trình này dưới dạng các độ lệch so với các […]

By VNP |
DETAIL

17.5 Các hạn chế của mô hình LSDV các ảnh hưởng cố định

Mặc dù dễ thực hiện, nhưng mô hình LSDV có các hạn chế sau đây: Mỗi biến giả được đưa thêm vào sẽ tiêu tốn thêm một bậc tự do. Vì thế, nếu mẫu không phải là rất lớn, thì việc đưa quá nhiều biến giả vào mô hình sẽ còn rất ít quan sát […]

By VNP |
DETAIL

17.4 Mô hình biến giả có các ảnh hưởng cố định theo OLS

Một cách mà chúng ta có thể tính đến tính không đồng nhất có thể tồn tại giữa 47 cá nhân là cho phép mỗi cá nhân có một hệ số cắt riêng, như trong phương trình sau đây:                                   […]

By VNP |
DETAIL

17.3 Hồi quy dữ liệu gộp theo OLS hàm từ thiện

Xem xét hàm từ thiện sau đây:                                                                                  (17.1)             Trong […]

By VNP |
DETAIL