Chương 19

19.13 Tóm tắt và kết luận

Một trong những giả định quan trọng của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là hạng nhiễu và (các) biến giải thích không tương quan với nhau. Nhưng nếu chúng tương quan với nhau, thì chúng ta gọi (các) biến giải thích như thế là các biến giải thích ngẫu nhiên hoặc biến […]

By VNP |
DETAIL

19.12 Hồi quy với nhiều hơn một biến giải thích nội sinh

Cho đến giờ chúng ta chỉ tập trung vào một biến giải thích nội sinh duy nhất. Chúng ta giải quyết một tình huống có hai hoặc nhiều hơn các biến giải thích ngẫu nhiên như thế nào? Giả sử trong hồi quy tiền lương của chúng ta, chúng ta nghĩ rằng biến giải thích […]

By VNP |
DETAIL

19.11 Trường hợp nhiều biến công cụ

Vì có nhiều biến công cụ cạnh tranh, giáo dục có thể tương quan với nhiều hơn một biến công cụ. Để cho phép khả năng này, chúng ta có thể đưa nhiều hơn một công cụ trong hồi quy IV. Điều này thường được thực hiện với sự hỗ trợ của 2SLS mà chúng […]

By VNP |
DETAIL

19.10 Làm sao chúng ta biết một công cụ là yếu hay mạnh

Nếu một công cụ được sử dụng trong phân tích là yếu theo cách mà nó có quan hệ kém với biến giải thích ngẫu nhiên mà nó làm công cụ, thì ước lượng IV có thể bị chệch một nghiêm trọng và phân phối mẫu của nó không xấp xỉ chuẩn, thậm chí trong […]

By VNP |
DETAIL

19.9 Kiểm định tính nội sinh của một biến giải thích

Chúng ta tiếp tục với giả định rằng S trong ví dụ của chúng ta là biến nội sinh. Nhưng chúng ta có thể kiểm định giả định này một cách rõ ràng bằng cách sử dụng một trong các biến thể của kiểm định Hausman. Kiểm định này tương đối đơn giản, và bao […]

By VNP |
DETAIL

19.8 Kiểm định giả thuyết với ước lượng IV

Chúng ta đã ước lượng hàm tiền lương bằng phương pháp IV, chúng ta kiểm định các giả thuyết về một hệ số hồi quy riêng lẻ (giống như kiểm định t trong CLRM) và các giả thuyết về nhiều hệ số hồi quy đồng thời (giống như kiểm định F trong CLRM) như thế […]

By VNP |
DETAIL

19.7 Một ví dụ bằng số: Tiền lương và việc tham gia giáo dục của thanh thiếu niên ở Mỹ

Khảo sát thanh thiếu niên trên cả nước của Mỹ năm 1979 (NLSY1979) là một khảo sát lặp lại cho một mẫu mang tính đại diện trên phạm vi cả nước đối với các thanh thiếu niên nam và nữ lứa tuổi từ 14 đến 21 trong năm 1979. Từ năm 1979 đến 1994, cuộc […]

By VNP |
DETAIL

19.6 Một vài ví dụ minh họa

Trước khi chúng ta tiến hành một ví dụ bằng số mở rộng về ước lượng IV, chúng ta hãy xem một vài ví dụ áp dụng IV. Ảnh hưởng của cảnh sát lên tội phạm bằng cách sử dụng cảnh báo khủng bố Trong Bảng 19.2, chúng ta đã thấy rằng ảnh hưởng của […]

By VNP |
DETAIL

19.5 Mô phỏng Monte Carlo của IV

Để thấy OLS có thể bóp méo các kết quả như thế nào trong các trường hợp (các) biến giải thích có tương quan với hạng nhiễu, Cameron và Trivedi đã thực hiện một thí nghiệm phân tích mô phỏng Monte Carlo19. Họ giả định như sau:                 […]

By VNP |
DETAIL