Chương 2

2.11 Tóm tắt và kết luận

Trong chương này chúng ta đã xem xét nhiều dạng mô hình hồi quy tuyến tính khác nhau – đó là, các mô hình tuyến tính ở tham số hoặc có thể được chuyển sang tuyến tính ở tham số với những chuyển đổi phù hợp. Mỗi mô hình hữu ích trong một số tình […]

By VNP |
DETAIL

2.10 Các thước đo mức độ phù hợp

Nếu bạn nhìn vào các kết quả in ra từ máy tính khác nhau trong các bảng trước đây, bạn sẽ thấy rằng có nhiều thước đo “mức độ phù hợp’’ của mô hình ước lượng; đó là, mô hình giải thích sự biến thiên trong biến phụ thuộc tốt như thế nào. Các thước […]

By VNP |
DETAIL

2.8 So sánh các mô hình tuyến tính và phi tuyến

Một vấn đề thường gặp trong nghiên cứu là lựa chọn giữa các mô hình tuyến tính và log-tuyến tính19. Xem xét thảo luận của chúng ta về hàm sản xuất cho nền kinh tế Mỹ. Phương trình (2.4) là một ví dụ về hàm sản xuất log-tuyến tính, hàm sản xuất Cobb-Douglas, trong khi […]

By VNP |
DETAIL

2.9 Hồi quy với các biến chuẩn hóa

Trong nhiều ví dụ khác nhau mà chúng ta đã thảo luận, thì biến phụ thuộc và các biến giải thích không nhất thiết phải được thể hiện theo cùng đơn vị đo lường. Vì thế, hàm sản xuất Cobb-Douglas đã được thảo luận thì sản lượng, lao động và vốn được đo lường bằng […]

By VNP |
DETAIL

2.7 Lựa chọn dạng hàm

Một vấn đề thực tế trong việc thực hiện nghiên cứu thực nghiệm là quyết định dạng hàm của mô hình hồi quy phù hợp trong một tình huống nhất định. Trong mô hình hồi quy hai biến, sự lựa chọn này thường không khó bởi vì chúng ta luôn luôn có thể vẽ đồ […]

By VNP |
DETAIL

2.6 Các mô hình hồi quy đa thức

Chúng ta hãy xem xét lại mô hình tuyến tính đã được xem xét ở phương trình (2.17), trong đó chúng ta hồi quy GDP thực (RGDP) theo biến xu thế, time. Bây giờ xem xét mô hình sau đây: RGDPt = A1 + A2time + A3time2 + ut              […]

By VNP |
DETAIL

2.5 Các mô hình nghịch đảo

Đôi khi chúng ta gặp phải các tình huống ở đó mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và (các) biến giải thích dạng nghịch đảo, như trong mô hình hồi quy sau đây:                                           […]

By VNP |
DETAIL

2.4 Lin-log models

Trong mô hình log-lin hoặc mô hình tăng trưởng, chúng ta quan tâm đến việc đi tìm tăng trưởng phần trăm trong biến phụ thuộc theo một thay đổi đơn vị trong biến giải thích. Còn việc đo lường thay đổi tuyệt đối trong biến phụ thuộc theo một thay đổi phần trăm trong biến […]

By VNP |
DETAIL

2.3 Các mô hình dạng log-lin hoặc các mô hình tăng trưởng

Một chủ đề rất được quan tâm của các nhà kinh tế, chính phủ, giới kinh doanh, và những nhà làm chính sách là tốc độ tăng trưởng của các biến kinh tế chủ chốt như GDP, cung tiền, dân số, việc làm, năng suất, và lãi suất. Để biết tốc độ tăng trưởng của […]

By VNP |
DETAIL