Chương 3

3.8 Tóm tắt và kết luận

Các biến định tính, hoặc biến giả nhận các giá trị 1 và 0 cho biết các biến giải thích định tính có thể được lượng hóa như thế nào và vai trò của chúng trong phân tích hồi quy. Nếu có những khác biệt trong phản ứng của biến phụ thuộc vì các biến […]

By VNP |
DETAIL

3.7 Hàm doanh số mở rộng

Ngoài số lượng doanh số, chúng ta có dữ liệu về thu nhập cá nhân khả dụng thực (RPDI) và chỉ số niềm tin của người tiêu dùng (CONF, consumer confidence index). Đưa các biến này vào mô hình (3.10), chúng ta có kết quả như trong Bảng 3.13. Bảng 3.13: Mô hình doanh số […]

By VNP |
DETAIL

3.6 Sử dụng các biến giả trong dữ liệu mùa

Một đặc điểm thú vị của nhiều chuỗi thời gian kinh tế theo tuần, tháng, và quý là chúng thể hiện các biên dạng theo mùa (seasonal patterns) (các vận động dao động, oscillatory movements). Một số ví dụ thường gặp là doanh số vào thời điểm giáng sinh, cầu tiền của các hộ gia […]

By VNP |
DETAIL

3.5 Sử dụng các biến giả trong thay đổi cấu trúc

Gỉa sử chúng ta muốn nghiên cứu mối quan hệ giữa tổng đầu tư tư nhân (gross private investment – GPI) và tổng tiết kiệm tư nhân (gross private savings – GPS) ở Mỹ giai đoạn 1959 – 2007, một khoảng thời gian 49 năm. Đối với mục đích này, chúng ta hãy xem xét […]

By VNP |
DETAIL

3.4 Dạng hàm của hồi quy hàm tiền lương

Trong kinh tế học lao động, người ta thường sử dụng dạng logarít của tiền lương thay vì tiền lương làm biến phụ thuộc bởi vì phân phối (xác suất) của tiền lương có xu hướng bị nghiêng rất cao, như thấy trong hình 3.1. Hình 3.1: Phân phối của tiền lương. [Eviews: HIST WAGE] […]

By VNP |
DETAIL

3.3 Một cách khác xem xét lại hàm tiền lương

Chúng ta ngầm giả định rằng các hệ số độ dốc của các biến định lượng: giáo dục, và kinh nghiệm là giống nhau giữa công nhân nam và nữa, giữa công nhân da màu và da trắng. Ví dụ, giả định này hàm ý rằng mỗi năm đi học tăng thêm hoặc mỗi năm […]

By VNP |
DETAIL

3.2 Làm rõ lại hàm tiền lương

Chúng ta đã thấy rằng tiền lương trung bình của một công nhân nữ thấp hơn tiền lương trung bình của một công nhân nam và chúng ta cũng thấy rằng tiền lương trung bình của một công nhân da màu thấp hơn tiền lương của một công nhân da trắng. Có thể rằng tiền […]

By VNP |
DETAIL

3.1 Xem xét lại hàm tiền lương

Trong chương 1, chúng ta đã xem xét nhân tố quyết định tiền lương theo giờ của một mẫu chéo gồm 1289 người dựa trên dữ liệu thu thập từ Điều tra dân số hiện hành (CPS) tháng 3 năm 2095. Các biến được sử dụng trong phân tích và các kết quả hồi quy […]

By VNP |
DETAIL