Chương 4

4.6 Tóm tắt và kết luận

Trong chương này chúng ta đã xem xét vấn đề đa cộng tuyến, một vấn đề hay gặp trong nghiên cứu thực nghiệm, đặc biệt nếu có nhiều biến giải thích tương quan với nhau trong một mô hình. Miễn là cộng tuyến không hoàn hảo, chúng ta có thể sử dụng được khung phân […]

By VNP |
DETAIL

4.5 Phương pháp thành phần chính

Phương pháp thành phần chính (PC)10 Một phương pháp thống kê, được biết với tên gọi là phân tích thành phần chính (PCA, principle component analysis), có thể chuyển đổi các biến tương quan thành các biến trực giao (orthogonal) hoặc các biến không tương quan11. Vì thế các biến trực giao thu được gọi […]

By VNP |
DETAIL

4.4 Các biện pháp khắc phục

Có nhiều cách khắc phục đa cộng tuyến được đề xuất trong lý thuyết7. Cách nào sẽ hợp trong một trường hợp cụ thể vẫn còn tranh cải. Vì các ước lượng OLS vẫn BLUE miễn là cộng tuyến không hoàn hảo, thì cách khắc phục được đề xuất phổ biến nhất là không làm […]

By VNP |
DETAIL

4.3 Phát hiện đa cộng tuyến

Như chúng ta sẽ thấy trong các chương về tự tương quan và phương sai thay đổi, không có một kiểm định duy nhất để phát hiện đa cộng tuyến. Một số chẩn đoán được thảo luận trong lý thuyết có thể được tóm tắt như sau: R2 cao nhưng một số tỷ số t […]

By VNP |
DETAIL

4.2 Ví dụ: Số giờ làm việc của phụ nữ có gia đình trong thị trường lao động

Để làm rõ bản chất của đa cộng tuyến, chúng ta sử dụng dữ liệu từ một nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện bởi Mroz5 – xem dữ liệu trong tập tin Table 4.2 trên trang web của cuốn sách. Ông ấy muốn đánh giá tác động của một số biến kinh tế – […]

By VNP |
DETAIL

4.1 Hậu quả của cộng tuyến hoàn hảo

Các ước lượng OLS vẫn BLUE [Diễn giải: Ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất, nghĩa là, các hệ số bk là các ước lượng tuyến tính, với E(bk) = Bk, và var(bk) bé nhất], nhưng chúng có phương sai và các hiệp phương sai lớn, làm cho việc ước lượng chính xác trở […]

By VNP |
DETAIL