Chương 7

Phụ lục

Sự không nhất quán của các ước lượng OLS của hàm tiêu dùng Ước lượng OLS của khuynh hướng tiêu dùng biên được cho bởi công thức OLS thông thường là:                                                 […]

By VNP |
DETAIL

7.11 Tóm tắt và kết luận

Chúng ta đã nghiên cứu rất nhiều về các chủ đề thực tiễn trong mô hình hóa kinh tế lượng ở chương này. Nếu chúng ta bỏ sót một (hoặc các) biến thích hợp khỏi một mô hình hồi quy, thì các hệ số ước lượng và các sai số chuẩn của các ước lượng […]

By VNP |
DETAIL

7.10 Các mô hình hồi quy trạng thái động

Lý thuyết kinh tế thường được phát biểu ở hình thức tĩnh (static) hoặc cân bằng (equilibrium). Ví dụ, kinh tế học căn bản dạy chúng ta rằng giá cân bằng của một hàng hóa (hoặc dịch vụ) được xác định bởi giao điểm giữa các đường cung và đường cầu thích hợp. Tuy nhiên, […]

By VNP |
DETAIL

7.9 Vấn đề đồng thời

Trọng tâm của chúng ta cho đến giờ là các mô hình hồi quy đơn phương trình, trong đó chúng ta thể hiện một biến phụ thuộc Y như một hàm của một hoặc nhiều biến giải thích, các biến X. Nếu có bất kỳ nhân quả nào giữa Y và các biến X, thì […]

By VNP |
DETAIL

7.8 Các biến giải thích ngẫu nhiên

Mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, như được thảo luận ở chương 1, giả định rằng biến phụ thuộc là ngẫu nhiên nhưng các biến giải thích là phi ngẫu nhiên hoặc cố định – nghĩa là, chúng ta giữ nguyên các giá trị của các biến giải thích cố định và rút […]

By VNP |
DETAIL

7.7 Phân phối xác suất của hạng nhiễu

Mô hình hồi quy tuyến tính chuẩn cổ điển (CNLRM), một mở rộng của mô hình CLRM, giả định rằng hạng nhiễu, ui, trong mô hình hồi quy theo phân phối chuẩn15. Giả định này rất quan trọng nếu cỡ mẫu là tương đối nhỏ, vì các kiểm định ý nghĩa được sử dụng phổ […]

By VNP |
DETAIL

7.6 Các giá trị bất thường, dữ liệu đòn bẩy và có ảnh hưởng

Trong chương 1 chúng ta đã thảo luận các vấn đề cơ bản của mô hình hồi quy tuyến tính. Bạn có thể nhớ lại rằng khi tối thiểu tổng bình phương phần dư (RSS) để ước lượng các tham số hồi quy, OLS gán trọng số ngang nhau cho mỗi quan sát trong mẫu […]

By VNP |
DETAIL

7.5 Các lỗi đo lường

Một trong những giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là mô hình được sử dụng trong phân tích được xác định đúng. Mặc dù không nói rõ ra, nhưng giả định này cho rằng các giá trị của biến phụ thuộc cũng như các biến giải thích là chính xác. […]

By VNP |
DETAIL

7.4 Xác định sai dạng hàm của mô hình hồi quy

Trong chương 2, về dạng hàm của các mô hình hồi quy, chúng ta đã thảo luận sự lựa chọn giữa các hàm sản xuất tuyến tính và log-tuyến tính (tức hàm Cobb-Douglas). Trong cả hai trường hợp, chúng ta có dữ liệu về xuất lượng (đo bằng GDP), nhập lượng lao động (đo bằng […]

By VNP |
DETAIL