Chương 9

9.5 Tóm tắt và kết luận

Trong chương này, chúng ta đã xem xét ba mô hình: logit đa thức (MNL), logit có điều kiện (CLM), và logit hỗn hợp (MXL). Đối diện với các lựa chọn trong nhiều tình huống, các mô hình này cố gắng ước lượng các xác suất lựa chọn, nghĩa là, các xác suất chọn một […]

By VNP |
DETAIL

9.4 Mô hình logit hỗn hợp (MXL)

Như đã lưu ý, trong MLM chúng ta chỉ xem xét các thuộc tính đặc thù của chủ thể (subject-specific attributes), trong khi đó trong CLM chúng ta chỉ xem xét các đặc điểm hay thuộc tính đặc thù của lựa chọn. Nhưng trong MXL, chúng ta có thể bao gồm cả hai nhóm đặc […]

By VNP |
DETAIL

9.3 Mô hình logit có điều kiện (CLM)

Như đã lưu ý trước đây, MLM thích hợp khi các biến giải thích khác nhau giữa các cá nhân và CLM thích hợp khi các biến giải thích khác nhau giữa các lựa chọn. Trong CLM, chúng ta không thể có các biến giải thích mà chúng khác nhau giữa các cá nhân12. Về […]

By VNP |
DETAIL

9.2 Mô hình logit đa thức (MLM): chọn trường

Để minh họa mô hình MLM, chúng ta xem xét một ví dụ về chọn trường. Dữ liệu bao gồm 1000 người tốt nghiệp phổ thông họ đang đứng trước ba lựa chọn: không đi học cao đẳng, học cao đẳng hệ hai năm, và học cao đẳng hệ bốn năm. Chúng ta mã hóa […]

By VNP |
DETAIL

9.1 Bản chất của các mô hình hồi quy đa thức

Từ đầu chúng ta có thể phân biệt giữa MRM định danh hoặc không theo thứ bậc và MRM theo thứ bậc. Ví dụ, lựa chọn phương tiện giao thông là MRM định danh bởi vì không có một trật tự thứ bậc cụ thể nào giữa các lựa chọn khác nhau. Trái lại, nếu […]

By VNP |
DETAIL